Verkeersbesluit: Laadpaal Het Jebbink 15 te Vorden

DeVordengids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Verkeersbesluit: Laadpaal Het Jebbink 15 te Vorden.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Burgemeester en wethouders van Bronckhorst, Gelet op de Wegenverkeerswet 1994 (hierna WVW 1994), het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (hierna: RVV 1990), het Besluit Administratieve Bepalingen Inzake het Wegverkeer (hierna: BABW) en de Uitvoeringsvoorschriften van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (hierna: Uitvoeringsvoorschriften BABW);Overwegende dat :1. het Jebbink in beheer en onderhoud is bij de gemeente Bronckhorst;2. het Jebbink een weg is als bedoeld in artikel 18, lid 1 onder d van de WVW 1994;3. hierin is beschreven dat het college van burgemeester en wethouders van Bronckhorst bevoegd is om verkeersbesluiten voor deze weg te nemen;4. de bevoegdheid voor het nemen van verkeersbesluiten door het college van burgemeester en wethouders van Bronckhorst is gemandateerd aan het cluster Buiten;5. In Oost-Nederland de aanbesteding voor het plaatsen van laadpalen naar Vattenfall InCharge is gegaan;6. gemeente Bronckhorst ook onder deze concessie valt;7. daarom alleen Vattenfall in onze gemeente openbare laadpalen mag plaatsen;8. er in de buurt een bewoner met elektrische auto een openbare laadpaal heeft aangevraagd;9. deze bewoner geen eigen oprit heeft;10. er geen andere openbare laadpaal binnen een straal van 200m van zijn of haar woning bevindt;11. een openbare laadpaal het algemeen nut dient;12. met de plaatsing hiervan de dekking van laadpalen in de gemeente wordt verhoogd;13. dit ook voor andere personen in de buurt een reden kan zijn om een elektrische auto aan te schaffen;14. hierom is besloten op de aangewezen plek een openbare laadpaal te plaatsen;15. een oplaadpaal twee aansluitingen voor elektrische voertuigen kent;16. om het gebruik van een laadpaal optimaal te benutten, het wenselijk is om nabij de laadpaal twee parkeerplaatsen aan te wijzen ten behoeve van het opladen van elektrische voertuigen;17. in eerste instantie echter slechts één parkeerplaats wordt ingericht voor dit doel en dat de tweede parkeerplaats voorlopig door ieder voertuig gebruikt mag worden;18. bij toenemend gebruik van de laadpaal ook de tweede parkeerplaats gereserveerd kan worden ten behoeve van het opladen van elektrische voertuigen;19. hiermee het belang wordt gediend zoals bedoeld in artikel 2, lid 1 onder c (het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan) van de WVW 1994;20. hierbij geen belangen in het geding komen;21. het advies van de korpschef van de regionale politiedistrict Achterhoek, van 19-04-2024Besluiten:Het plaatsen van bord E8c (parkeergelegenheid alleen bestemd voor het opladen van elektrische voertuigen) op de plek aangegeven zoals op de situatieschetsSituatieschets:Bovenaanzicht:Vooraanzicht:Hengelo, 04-05-2024Bezwaar Als u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u binnen zes weken na de dag van bekendmaking van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Het adres is Postbus 200, 7255 ZJ Hengelo (Gld). Een derde-belanghebbende kan eveneens binnen zes weken na de dag van bekendmaking van dit besluit een bezwaarschrift indienen. In het bezwaarschrift vermeldt u: uw naam en adres, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt, de reden waarom u bezwaar maakt. Vergeet niet uw handtekening onder het bezwaarschrift te zetten. Voorlopige voorzieningU moet er rekening mee houden dat het besluit blijft gelden gedurende de behandeling van uw bezwaarschrift. Het besluit geldt namelijk vanaf het moment dat wij het aan de aanvrager bekend maken. U kunt de voorzieningenrechter vragen om de werking van het besluit uit te stellen of een andere voorlopige voorziening te treffen totdat er een beslissing op uw bezwaar is. U kunt dan een brief schrijven naar de voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, Team bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Voor een verzoek om een voorlopige voorziening bent u griffierecht verschuldigd.Meer informatie staat in de folder ‘Bezwaar maken tegen besluiten van de gemeente Bronckhorst’ die u kunt afhalen bij het gemeentehuis- en kantoor of downloaden via www.bronckhorst.nl.

 

Onderwerp: Verkeer | Organisatie en beleid, officielepublicaties uit categorie officielepublicaties/gmb/2024.

Dit artikel verscheen op deVordengids.nl op 05-06-2024.

Laat dit artikel viral gaan in Vorden, deel het met je vrienden!

Auteur

Picture of Redactie deVordengids.nl
Redactie deVordengids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen vorden
  2. gmb-2024-240556

Gerelateerde berichten